1 Column celazime.eu: Automašīnas ceļazīme [Pavisam ceļazīmes tīmekļa vietnē: 4096]

LV | RU       Reģistrēt automašīnu
Vai arī Jums šķiet, ka banku komisijas ir pārāk augstas?Likumdošana

Ceļazīmes (maršruta lapas) noformēšanu, rekvizītus un glabāšanu regulē:
 • Likums „Par grāmatvedību” 7.pants nosaka attaisnojuma dokumenta — ceļazīmes (maršruta lapas) rekvizītus:

  7. pants.
  ... Attaisnojuma dokumentam obligāti ir šādi rekvizīti (identifikācijas dati): uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un reģistrācijas numurs Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs (darījumos ar fizisko personu — personas kods), juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma dokumentiem), dokumenta nosaukums, numurs un datums, saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums, mērītāji (daudzumi, summas), dalībnieki (darījumā tieši iesaistītās personas) un par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti. ...

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 7.1 un 7.2 panti nosaka attaisnojuma dokumenta — ceļazīmes (maršruta lapas) saturu:

  7.1 Noformējot attaisnojuma dokumentu attiecībā uz precēm un citām materiālajām vērtībām (turpmāk — preces), un pakalpojumiem, saimnieciskā darījuma aprakstā un pamatojumā norāda:

  7.1 1. preču vai pakalpojuma nosaukumu;

  7.1 2. atbilstošo attiecīgā darījuma vai darbības veidu (preču piegāde (pārdošana), preču izsniegšana citam uzņēmumam, citai uzņēmuma pastāvīgajai darbības vietai (struktūrvienībai) vai vietai, kur saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību tiek veikta preču glabāšana un uzskaite, vai citai materiāli atbildīgajai personai uzņēmumā (turpmāk — preču izsniegšana) vai pakalpojuma sniegšana).

  7.2 Noformējot attaisnojuma dokumentu, saimnieciskā darījuma mērītājos norāda:

  7.2 1. mērvienību un daudzumu;

  7.2 2. vienas vienības cenu;

  7.2 3. saimnieciskā darījuma novērtējumu naudā;

  7.2 4. piešķirtās atlaides, ja tādas ir;

  7.2 5. no saimnieciskā darījuma novērtējuma naudā aprēķinātos nodokļus (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, dabas resursu nodoklis), ja tādi ir;

  7.2 6. saimnieciskā darījuma novērtējumu naudā kopā ar nodokļiem.

 • Elektronisko dokumentu likums 3.pants nosaka kā jāparaksta, bet 6. un 7. panti &mdash kā jāglabā ceļazīme (maršruta lapa), ja tā ir elektroniskā formā:

  3.pants.
  ...
  (2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

  6.pants.
  (1) Ja normatīvie akti nosaka prasības atsevišķa veida papīra dokumenta izstrādāšanai, noformēšanai un glabāšanai, šie paši noteikumi attiecināmi arī uz elektroniskajiem dokumentiem.
  ...
  (5) Elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

  7.pants.

  (1) Ja normatīvie akti paredz, ka noteikti dokumenti, ieraksti vai dati ir jāglabā, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja:

  1) dati, ko tas ietver, ir pieejami izmantošanai;

  2) elektroniskais dokuments ir saglabāts tādā formā, kādā tas sākotnēji radīts, nosūtīts vai saņemts, vai tādā formā, kurā ir redzami sākotnēji radītie, nosūtītie vai saņemtie dati;

  3) saglabātie dati ļauj noteikt elektroniskā dokumenta izcelsmi vai galamērķi, nosūtīšanas vai saņemšanas laiku.